infoFIESTA 49

Editorial

En març i abril s’han celebrat les assemblees de la UNDEF, a

Alacant l’ordinària i, sense eixir de la comarca de l’Alacantí,

a Busot, l’extraordinària, per tractar de la reforma dels Esta- tuts de la nostra associació. El calendari fester 2014 ja s’ha engegat i ens congratulem que una nova població s’haja unit a la nostra família festera, la vila marinera del Campello. Ja són setanta les poblacions integrades a la UNDEF i això ens omple d’orgull.

Des dels seus inicis, la UNDEF ha volgut cuidar, protegir i fomentar la cultura que transmet la Festa. Les pàgines d’infoFIESTA volen ser, doncs, vehicle de transmissió dels va-lors culturals dels Moros i Cristians, de la festa per ella ma- teixa i de la història que els festers rememoren integrats en cadascú dels bàndols en lliça. Vet ací la importància de la simbiosi de festa i història com la manera més escaient desolemnitzat els actes festius i, si escau, embellir-los encaramés.

Editorial

En marzo y abril se han celebrado las asambleas de la UNDEF,

en Alicante la ordinaria y, sin salir de la comarca de L’Alacantí,

en Busot, la extraordinaria, para tratar de la reforma de los Estatutos de nuestra asociación. El calendario festero 2014 ya se ha puesto en marcha y nos congratulamos que una nueva población se haya unido a nuestra familia festera, la villa marinera de El Campello. Ya son setenta las poblaciones integradas en la UNDEF y ello nos llena de orgullo.

Desde sus inicios, la UNDEF ha querido cuidar, proteger y fomentar la cultura que transmite la Fiesta. Las páginas de infoFIESTA quieren ser, pues, vehículo de transmisión de losvalores culturales de los Moros y Cristianos, de la fiesta porella misma y de la historia que los festeros rememoran inte- grando cada uno de los bandos en liza. He aquí la importan-cia de la simbiosis de fiesta e historia como la manera más apropiada de solemnizar los actos festivos y, si cabe, embe- llecerlos todavía más.