Segons ha publicat hui 4 de desembre de 2014 el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,  les Festes d’Onil han sigut declarades Festes d’Interés Turístic Provincial, del qual veiem un extracte:

Vista la sol·licitud presentada per l’Ajuntament d’Onil de data 19 de setembre de 2014, que insta la declaració de Festa d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, per a la celebració de les festes de Moros i Cristians d’Onil.
Després de l’estudi de la documentació que es troba en esta conselleria i vista la proposta de resolució del director general de Turisme de data 17 de novembre de 2014, per mitjà de la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de la mencionada distinció, de conformitat amb el que disposen els articles 3.1.c, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana,
resolc:
Primer Atorgar el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana a les festes de Moros i Cristians d’Onil.
Segon Amb data de la present resolució, inscriure d’ofici la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, Secció Primera: Festes d’Interés Turístic.

Publicació en DOCV